Via Egnatia - Greece

Σχετικά με τη Via Egnatia

Η Εγνατία οδός είναι η αρχαία οδός που συνέδεε τη Via Appia με το Βυζάντιο, παλαιότερο οικισμό στην περιοχή της μετέπειτα Κωνσταντινούπολης – σημερινής Istanbul. Πρόκειται για τον σημαντικότερο δρόμο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με βάση ιστορικές περιγραφές, καθώς συνέδεε την Κωνσταντινούπολη με τη Ρώμη. Χτίστηκε μεταξύ 146 και 120 π.Χ. και πήρε το όνομά του από τον Ρωμαίο Κυβερνήτη της Μακεδονίας Γνάιο Εγνάτιο που ήταν ο ιδρυτής αυτής της οδού. Βρίσκουμε αυτές τις πληροφορίες στα ορόσημα που βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου και καταγράφουν τις αποστάσεις του εν λόγω σημείου από τα άκρα του δρόμου. Διασχίζοντας όλη τη Βαλκανική χερσόνησο από τα δυτικά προς τα ανατολικά, η Via Egnatia προσφέρει εξαιρετικά τοπία, όπως ορεινά περάσματα, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, λίμνες και περάσματα ποταμών, καθώς και μερικά παραθαλάσσια περάσματα. Στην πορεία βρίσκονται ορισμένοι σημαντικοί οικισμοί που εξελίσσονται από την εποχή της Εγνατίας οδού μέχρι σήμερα, προσφέροντας τόσο αρχαιολογικά ευρήματα όσο και σύγχρονα πολιτισμικά αξιοθέατα.

Πεζοπορίες με δωρεάν συμμετοχή στην Ελλάδα

6 πεζοπορίες έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2024 στη μοναδική περιοχή της Έδεσσας, στην καταπράσινο τμήμα μεταξύ Φλώρινας και Πέλλας: από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2024 μεταξύ Άρνισσας και Έδεσσας και από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2024 μεταξύ Έδεσσας και Προφήτη Ηλία.

Συμβουλευτείτε το παρακάτω πρόγραμμα και μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες λεπτομέρειες!

Πρόγραμμα

11-13 Οκτωβρίου 2024 από Έδεσσα προς Άρνισσα

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου – πεζοπορία από το πάρκο καταρρακτών της Έδεσσας στο Εκκλησιοχώρι και επιστροφή (κυκλική διαδρομή) με αφηγήσεις ξενάγησης στο Εκκλησιοχώρι και εργαστήριο στην Έδεσσα (11χλμ.)

Σάββατο 12 Οκτωβρίου – πεζοπορία από την Άνω Έδεσσα στο Νησί, αφηγήσεις ξενάγησης στον Άγρα καθ’οδόν (13χλμ.)

Κυριακή 13 Οκτωβρίου – πεζοπορία από το Νησί στην Άρνισσα, τερματισμός πλάι στη λίμνη και αφηγήσεις ξενάγησης (16χλμ.)

18-20 Οκτωβρίου 2024 Προφήτης Ηλίας & Έδεσσα

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου – Κυκλική πεζοπορία στον Προφήτη Ηλία. Αφηγήσεις ξενάγησης καθ’ οδόν (17 χλμ.)

Σάββατο 19 Οκτωβρίου – Προφήτης Ηλίας – Έδεσσα. Αφηγήσεις ξενάγησης καθ’ οδόν και εργαστήριο στην Έδεσσα (15km)

Κυριακή 20 Οκτωβρίου – Αρχαία Έδεσσα και βιομηχανική κληρονομιά με αφηγήσεις ξενάγησης από ντόπιους ιστορικούς. Στο τέλος της πεζοπορίας θα λάβει χώρα εκδήλωση λήξης στην Έδεσσα (10χλμ.)

Εγγραφή

Η φόρμα εγγραφής θα είναι διαθέσιμη σύντομα.

Διοργανωτής: PoG

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός “Μονοπάτια της Ελλάδας” με 12ετή εμπειρία στην ανάπτυξη πεζοπορικών προορισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι ηγέτης στον τομέα στη χώρα. Τα “Μονοπάτια της Ελλάδας” αποτελούνται από μια ομάδα νέων ανθρώπων, ειδικών στον τομέα τους, που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την πεζοπορία και το όραμα να αναπτύξουν την Ελλάδα ως κορυφαίο πεζοπορικό προορισμό και να έχουν ένα μονοπάτι κοντά σε κάθε σπίτι στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως αυτή τη μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Μέσω της χρήσης υπερσύγχρονης τεχνολογίας GIS, συνεντεύξεων με ντόπιους και σκληρής δουλειάς στο πεδίο, τα “Μονοπάτια της Ελλάδας” βρίσκουν παλιά, ξεχασμένα μονοπάτια και τα ζωντανεύουν μέσω της βελτίωσης των μονοπατιών και της υψηλής ποιότητας σηματοδότησης. Μεταξύ άλλων έργων, τα “Μονοπάτια της Ελλάδας” έχουν δημιουργήσει το έργο “Μονοπάτια της Ειρήνης” στο Λέχοβο, τα “Μονοπάτια της Σίφνου”, τα “Μονοπάτια των Κυθήρων”, τα “Μονοπάτια της Τήνου”, τα “Μονοπάτια του Απόλλωνα” και άλλα, και έχουν προσφέρει συμβουλές στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Ισπανία, την Αλβανία και τη Σαουδική Αραβία για την ανάπτυξη και προώθηση μονοπατιών.

About Via Egnatia

Via Egnatia is the ancient road that connected Via Appia with Byzantium, an earlier settlement in the area of the later Constantinople – today’s Istanbul. It is the most important road in the Eastern Roman Empire based on historical descriptions, as it connected Constantinople with Rome. It was built between 146 and 120 BC and it was named after the Roman Governor of Macedonia, Gnaeus Egnatius who was the founder of this road. We find this information in the milestones located along the road and recording the distances of said point from the ends of the road. Traversing all of the Balkan peninsula from West to East, Via Egnatia offers scenic views of diverse landscapes, including mountain passes, cultivated land, lakes and river passes, as well as a few seaside passes. Some major settlements that have been evolving ever since the days of Via Egnatia up to now are located along the way, offering both archaeological findings and modern civil sights.

Free hikes in Greece

6 free hikes are scheduled for October 2024 in the unique region of Edessa, in the lush stretch from Florina to Pella: from 11 to 13 October 2024 from Arnissa to Edessa and from 18 to 20 October 2024 from Edessa to Prophitis Ilias.

Please consult the programme below and stay tuned for more details!

Programme

11-13 October 2024 from Edessa to Arnissa

Friday 11 October – walking from Edessa waterfalls park to Ekklesiochori and return (circular walk) with animation activities at Ekklesiochori and workshop in Edessa (11km)

Saturday 12 October – walking from Upper Edessa to Nisi, animation activities at Agras en route (13km)

Sunday 13 October – walking from Nisi to Arnissa, lakeside finish and animation activities (16km)

18-20 October 2024 Prophitis Ilias & Edessa

Friday 18 October – Circular walk based on Profitis Ilias; animation en route (17km)

Saturday 19 October – Profitis Ilias – Edessa. Animation en route and workshop in Edessa (15km)

Sunday 20 October – Ancient Edessa and industrial heritage with animation by local historians, followed by event in Edessa (10km)

Registration

The registration form will be available shortly.

Organizer: PoG

The Social Cooperative “Paths of Greece” with a 12-year long experience in developing hiking destinations in Greece and abroad, is a leader in the field in the country. Paths of Greece consists of a group of young people, experts in their field and sharing the same passion about hiking and vision to develop Greece as a top hiking destination and having a trail near every house in Greece. This way the country can take full advantage of this form of alternative tourism. Through the use of state of the art GIS technology, interviews with locals, and hard fieldwork, Paths of Greece finds old, forgotten footpaths and brings them back to life through trail betterment and high standards signage. Amongst other projects, Paths of Greece has created the “Paths of Peace” project in Lehovo, the “Sifnos Trails”, “Kythera Trails”, “Tinos Trails”, “Apollo Trails” and others, and has consulted in China, Japan, Spain, Albania and Saudi Arabia for trail development and promotion.